ඉන්දියානු සංචාරයන් ගෙන්වා ගැනීමට වැඩපිළිවෙලක්

බිඳ වැටී ඇති සංචාරයක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීම සදහා ඉන්දියානු සංචාරයකයන් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සදහා වැඩසටහන් දියත් වේ. මෙම අරමුණ පෙරදැරිය ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරත හරෙන් ප්‍රනාන්දු සංචාරක අමාත්‍යංවරයා ඊයේ ( 26) නව දිල්ලි නුවරදී විශේෂ වැඩසහනක් සදහා සහභාගී විය.
විවිධ කලා ප්‍රසංගයන්ගෙන් සමන්විත වූ මෙම උත්සවය සදහා ඉන්දියානු ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ පිරිස් සහභාගී වූ අතර මෙහිදී හරෙන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා විසින් ලංකාව තුළ ඇති සංචාර ක්ෂේත්‍රයේ අවස්ථාවන් පැහැදිලි කර දුන්නේය.
මේ සදහා ඉන්දියානු වැඩබල මහ කොමසාරිස් වරයා ඇතුළ නියෝජිතයන් සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.