දේශගුණික විපර්යාස ගිවිසුම සදහා සාකච්ඡා

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබද පැරිස් ගිවිසුම යටතේ යාවත්කාලීන කරන ලද ජාතිකව නිර්ණය කල දායකත්ව ශ්‍රී ලංකාව ජාතික වැඩසටහන යටතේ දේශගුණික සෞභාග්‍ය සැලැස්ම සකස් කිරිම පිලිබද මූලික සාකච්ඡාවක් අද දිනයේදී පැවැත්විණි.

මාලදිවයින් හිටපු ජනාධිපති සහ වත්මන් කථානායක මොහොමඩ් නෂීඩ් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි දේශගුණික අවදානම් සංසදයේ ධූත පිරිස සහ දේශගුණික විපර්යාස පිලිබද ජනාධිපති උපදේශක රුවන් විජේවර්ධන මැතිතුමා සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සන්දිත් සමරසිංහ මැතිතුමා සහ පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මැතිතුමා සහ නිලධාරීන් සමග මේ සාකච්ඡාව පැවැත්විනි.

මෙහිදී පරිසර අමාත්‍යංශය විසින් දේශගුණික විපර්යාස පිළිබද පැරිස් ගිවිසුම යටතේ යාවත්කාලීන කරන ලද ජාතිකව නිර්ණය කල දායකත්ව ශ්‍රී ලංකාව ජාතික වැඩසටහනට අනුගතව දේශගුණික සෞභාග්‍ය සැලැස්ම අනුමත කරන ලදි.

දේශගුණික සෞභාග්‍ය සැලැස්ම යටතේ දේශගුණ විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වර්ධනය කරන අතර දේශගුණික විපර්යාසයන් කළමණාකරණය තුලින් තිරසර ආර්ථික සංවර්ධනයක් ගගා කරගනිමින් නව රැකියා උත්පාදනය ආදී වැඩසටමන් සදහා වැඩිදුර අවස්ථා උත්පාදනය කරනු ලැබේ.

එමගින් අනාගත දේශගුණික විපර්යාසයන්ට දූපත් රාජ්‍යයක් ලෙස මුහුණදීමේ හැකියාව තුලින් වඩා ශක්තිමත් ජාතියක් බිහිකිරීම මූලික අපේක්ෂාව වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.