අරක්කු ගාන වැඩි කරාට හෙන ඉල්ලා තැපැල්පතක්..

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට පරුෂවදනින් හෙන ඉල්ලා පුද්ගලයෙකු තැපැල්පතක සටහනක් එවා තිබෙනවා, ඒ අරක්කු මිල වැඩිකිරීම සම්බන්දයෙන්. .

දුප්පත් ජනතාව ඇ⁣ඟේ මහන්සිය නිවා ගන්නා අරක්කු හා සිගරැට් මිල නැවත නැවතත් වැඩි කර ඇති බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා කසිප්පුකාරයෙන්ගේ පගාකරුවෙකු බවත් එහි සදහන්ව තිබූණා. තවද 50%කින් එය වැඩි කර ඇති බවත් එම නිසා අත්ව ඇති අසීරුතාවද පරුෂවදනින් එම තැපැල් පතේ සටහන්ව තිබුණා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.